PÁLYÁZATOK

 

Próbálja ki a "pályázati jogosultság ellenőrzése" nevű programunkat!

Klikkeljen a pályázat neve mellett található ikonra
VINOP-2.1.2-21 felhívás tervezet - Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése

„Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése”

A pályázat újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, szolgáltatás, előállításához nyújt támogatást a hazai vállalkozások részére, ezzel is hozzájárulva a jelentős szellemi hozzáadott értékkel rendelkező versenyképes termék, technológia, szolgáltatás létrejöttéhez.

Előminősítés benyújtása NKFI Hivatalhoz vagy az SZTNH-hoz:

 • 2021. február 1. – 2021. február 28.
 • 2021. július 1. – 2021. július 30.
 • 2021. december. 1 – 2021. december 30.

Támogatási kérelmek benyújtása:

 • 2021. március 1. – 2021. április 30.
 • 2021. szeptember 1. – 2021. október 29.
 • 2022. január 17. – 2022. március 2.

Támogatás összege: minimum 50 millió Ft – maximum 1000 millió Ft.

Támogatási intenzitás:

 • költségvetési szerv esetén 100%
 • vállalkozás esetén 25%-100%
Megnevezés Mikro,-kis vállalat Középvállalat Nagyvállalat
Ipari kutatás 70% 60% 50%
Ipari kutatás együttműködésben 80% 75% 65%
Kísérleti fejlesztés 45% 35% 25%
Kísérleti fejlesztés együttműködésben 60% 50% 40%
Csekély összegű támogatás 100% 100%
É.-Magyarország, É.-Alföld, D.-Alföld, D.-Dunántúl 70% 60%
Közép-Dunántúl, Pest megye egyes települései 55% 45%
Nyugat-Dunántúl 45% 35%
Piliscsaba, Pilisjászfalu 40% 30%

Előleg igénylése: A támogatás 50 %-a

Megvalósítási hely: Országosan elérhető, kivéve Budapest. A megvalósítási helyszínnek 90 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.

Megvalósítási időszak: 36 hónap

Ki jogosult pályázni?

1.) Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,

 • amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországonfiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető  azdasági társaságok fióktelepei,
 • az igényelt támogatása nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét,
 • nem nyújtható támogatás annak vállalkozásnak, amely 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati felhívás – tavaszi és őszi kör is – keretéből támogatásban részesült,
 • rendelkeznek a NKFI Hivatal szakpolitikai szempontú támogató véleményével vagy a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal (SZTNH) által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolással.

2.) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei,
egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek
3.) Kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek

Vállalati KFI megvalósítása esetén:

 • csak vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérelmet,
 • a konzorcium legfeljebb 3 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partnerés vagy kapcsolt vállalkozásai,
 • konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás.

Együttműködési KFI megvalósítása esetén:

 • konzorciumvezető közép illetve nagyvállalkozás lehet,
 • a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie,
 • a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partnerés vagy kapcsolt vállalkozásai.

Önállóan támogatható tevékenység:

 • Kísérleti fejlesztés (el kell érnie az elszámolható összköltségének legalább 50%-át)

Önállóan nem támogatható tevékenység:

 • Ipari kutatás
 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • Információs technológiai fejlesztés: hardver és szoftverbeszerzés
 • A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás
 • Projekt előkészítési tevékenység
 • Projektmenedzsment tevékenység (konzorcium esetében kizárólag akonzorciumvezetőnél felmerült költségek)
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
 • Általános (rezsi) költségek
 • Piacra vitel támogatása

Elszámolható költségek köre
Szakmai megvalósítás költségei

 • közreműködő munkatársak költségei (minimum 50%)
 • kapcsolódó szolgáltatások
 • anyagköltség (maximum 20%)

Beruházási költségek

 • eszközbeszerzés költségei – kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések, egyenként minimum nettó 500.000 Ft értékben
 • hardver beszerzés költségei – egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékben

A projektben vagy kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás vagy regionális beruházási támogatás keretében van lehetőség eszköz elszámolására. Nagyvállalatok és/vagy a regionális beruházási támogatás kategória feltételeit nem teljesítő mezőgazdasági vállalkozások kizárólag kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében szerezhetnek be eszközöket (amortizáció).

Immateriális javak – szoftverek

 • csomagolt szoftver és annak üzembe helyezése

Építéshez kapcsolódó költségek

 • ingatlan építés (max. 280.000 Ft/nm fajlagosan), bővítés, átalakítás (max. 225.000 Ft/nm fajlagosan), korszerűsítés

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

 • előkészítés költségei (maximum 7%): előzetes engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjai valamint a közbeszerzés költségei (közbeszerzés maximum 1%)

Projektmenedzsment igénybevétele (maximum 2,5 %)
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (maximum 0,5%)
Rezsi (maximum 1 %)
Külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, cégbemutató, termékbemutató

Kötelező vállalás:

 • A kedvezményezett a záró kifizetési igénylés benyújtásakor köteles csatolni az SZTNH által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolást, miszerint a projektben elvégzett feladatok a 3.§ szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők.
GINOP-1.2.9-20 – Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása – GINOP-1.2.9-20

Kizárólag a szabad vállalkozási zónákban, vagy egyéb szempontból kiemelt területen, a Közép-magyarországi régión kívül elhelyezkedő településeken megvalósuló projekt támogatott!

A pályázat időbeli ütemezése:

 • Várhatóan benyújtható: 2021.01.19 – től – 2021.02.18 – ig

 • Fenntartási kötelezettség: 3 év

 • A projekt megvalósítása: 18 hónap alatt

Az igényelhető támogatás mértéke:

A szabad vállalkozási zónákban megvalósuló projektek esetén:

 • Minimum 2 millió Ft, maximum 10 millió Ft támogatás igényelhető
 • Támogatási intenzitás maximum 70 %
 • Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében

A szabad vállalkozási zónák településlistáját itt tekintheti meg! (KLIKKELJEN)

 Az egyéb hátrányos helyzetű településeken megvalósuló projektek esetén:

 • Minimum 10 millió Ft, maximum 60 millió Ft támogatás igényelhető
 • Támogatási intenzitás maximum 100 %
 • Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében

Az egyéb hátrányos helyzetű települések listáját itt tekintheti meg! (KLIKKELJEN)

Ki jogosult pályázni?

 • Mikro- és kisvállalat
 • Legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkező társaság
 • Legalább 1 fő alkalmazottat foglalkoztató társaság
 • Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság

 

A szabad vállalkozási zónákban megvalósuló projektek esetén:

 • Nem pályázhat az a cég, amely a GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében a támo-gatási kérelem benyújtását megelőzően támogatásban részesült.
 • A projekt megvalósítási helyszínének, legalább a kérelem benyújtását megelőző 6 hó-nappal bejegyzésre kell kerülnie.

Az egyéb hátrányos helyzetű településeken megvalósuló projektek esetén:

 • A projektre meg kell szerezni az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai előminősítését
 • A projekt megvalósítási helyszínének, legalább a kérelem benyújtásáig l bejegyzésre kell kerülnie.

Milyen tevékenységekre igényelhető támogatás?

 • Új eszközök beszerzése (a projekt minimum 50%-a vagy az Építés, korszerűsítés, átalakí-tás, bővítés tevékenységgel együtt minimum a projekt 50%-a)
 • Építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés
 • Új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt maximum 50%-a)
 • Képzés (kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól) (maximum 20%)
 • Gyártási licenc, gyártási know-how (maximum 10%)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérköltség (a projekt maximum 50%-a)
 • Forgóeszközök és rezsiköltség (kizárólag bérköltség mellett, maximum a projekt 15%-a)
 • Kötelező nyilvánosság (a projekt max. 0,5%-a)
 • Projekt előkészítés (a projekt max. 7%-, kizárólag Szabad Vállalkozási Zóna esetén)
 • Projektmenedzsment (a projekt max. 2,5%-a, kizárólag Szabad Vállalkozási Zóna esetén)

Mi a kötelező vállalás?

 • 2. számú listán szereplő települések esetén, legalább 1 fővel bővíteni kell a foglalkozta-tottak számát, a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap adóhatóságnál nyilván-tartott foglalkoztatotti létszámához képest. Az 1 fővel növelt foglalkoztatott létszámot a projekt befejezését követő 3 évig fenn kell tartani.
VEKOP-1.2.7-20 – Asztalosoknak, bútorkészítőknek

Pályázat alapvető célja

A felhívás célja a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, ezzel működésük és munkahelymegtartó, valamint jövedelemtermelő képességük megerősítése.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg

3 milliárd Ft

 

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 1 fő volt;
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;
 • a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban
 • saját tőkéje nem negatív
 • 10 millió Ft feletti pályázás esetén projektjének az elszámolható összköltsége nem haladja meg a legutolsó két év árbevétele átlagának kétszeresét
 • nem folyik ellene NAV-végrehajtás
 • Csak az 1. számú mellékletben meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenységek támogathatók

 

Támogatható tevékenységek

 

Önállóan támogatható tevékenységek

 • új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érheti el)
 • Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése (hardverek, hálózati eszközök, telekommunikációs eszközök)
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés
 • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el):
 • szoftverbeszerzés: kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek elszámolható költsége maximum a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon közzétett ár lehet.
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltsége és munkadíja. Saját teljesítés nem lehetséges! (a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érheti el).
 • Iparjogvédelmi tanácsadás (a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások (a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)
 • egyes marketing eszközök meghatározott költségei, nyomdai úton előállított idegen nyelvű információs anyagok, elektronikus adathordozók, egyéb szóróanyagok gyártása,
 • külföldi vagy hazai, külföldre (is) szakosodott, ottani referenciával bíró PR ügynökség díja, külföldi social media kampány költsége,
 • média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége
 • Bérköltség-támogatás (bérköltség, munkáltatót terhelő adók, járulékok)
 • A munkavállaló havi munkabérének el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg az 500.000 forintot (munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér).
 • Az előző pontban meghatározottnál magasabb bér kifizetése is vállalható, ebben az esetben azonban a munkáltatónál felmerülő bérköltség 500.000 forint/hó maximális támogatás feletti része nem támogatott, azt a támogatást igénylőnek saját forrásból kell biztosítania. (a projekt elszámolható összköltségének 35%-át érheti el).
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének 15%-át érheti el):
 • A projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt anyagköltség
 • Általános (rezsi) költségek: közüzemi szolgáltatások költsége és díja: víz, gáz, elektromos áram, távhő, telefon, internet. Az általános (rezsi) költségnek közvetlenül kapcsolódnia kell a projekt végrehajtásához
 • Külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, cégbemutató, termékbemutató
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek

 

 

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

max. 18 hónap

 

Területi korlátozás

 • nem támogatható a Közép-magyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztés,
 • legfeljebb 1 megvalósítási helyszín jelölhető meg,
 • a megvalósulási helyszínnek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie,
 • a megvalósulási helyszínnek alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására

 

Egyéb korlátozások

A cégkivonatba 2020. december 31. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként

 

Támogatás mértéke és összege

 • összege: 5.000.000 Ft, max. 100.000.000 Ft
 • támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.

 

A kezdeti támogatás egy 0%-os (kamatmentes) hitel, amely bizonyos feltételek teljesítése esetén akár teljes mértékben vissza nem térítendő támogatássá fordulhat át. Az átfordulási feltételek a következők:

 1. A szerződött összeg 30%-a vissza nem térítendő támogatássá fordulhat át a következő feltételek mindegyikének teljesülése esetén:
 • a megvalósítás során legfeljebb 1 alkalommal történik a Kedvezményezettnek felróható okból, a projekt műszaki-szakmai tartalmára, költségvetésére és/vagy megvalósítási helyszínére irányuló szerződésmódosítás (amely nem foglalhatja magában a megvalósítási időszak 12 hónapon túli meghosszabbítását)
 • legfeljebb 2 alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett cégkivonatában foglalt adatokra, illetve a kapcsolattartó személyére vonatkozó változás bejelentés

 

 1. A szerződött összeg maximum 70%-a vissza nem térítendő támogatássá fordulhat át bizonyos feltételek teljesítése esetén
 • Az átfordulási mérték annak függvénye, hogy a támogatást igénylő hány pontot ér el a maximálisan szerezhető 50 pontból. 41 pont elérése esetén a teljes összeg vissza nem térítendő támogatássá alakul át.
 • A megállapított visszatérítendő támogatásról a záró projekt fenntartási jelentés beérkezését követő 90 napon belül kap a pályázó tájékoztatást. A megállapított visszatérítendő támogatást ezen tájékoztatás kézhez vételét követő 180. napig kell egyösszegben visszafizetni, amennyiben a teljes szerződött összeg egy része nem alakult át vissza nem térítendő támogatássá.

 

Előleg

a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de max. 100 millió Ft

 

Pályázat benyújtási ideje

 1. február 1. – 2021. március 31.
2020. évi nagyvállalati beruházás támogatása összefoglaló

A fejlesztés célja tőkehiányos hazai nagyvállalatok, illetve a tervezett beruházás hatására a nagyvállalati méretkategóriát elérő kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság – ezen belül is a feldolgozó- és építőipar – növekedéséhez és modernizációjához.

A támogatás mértéke, összege, támogatási jogcímek

A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft
A beruházáshoz nyújtható támogatás összege minimum 50 millió Ft.

 • Regionális beruházás esetén a támogatás intenzitása 20-50 % között változik, a megvalósítási hely függvényében.
 • Csekély összegű támogatás esetén a támogatás intenzitása 50 %

Ki nyújthat be pályázatot?

 • Nagyvállalat
 • Középvállalt, ha csoportszinten a projekt fizikai befejezését követő 2. évre minimum eléri a 150 főt foglalkoztatottat
 • A fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma 10-33 között, 41-43 közötti tevékenység, 52.1 raktározási tevékenység, vagy 46-47 közötti tevékenység.
 • Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.
 • A támogatást igénylő rendelkezik legalább három lezárt teljes üzleti évvel.
 • A támogatást igénylőnek a támogatási igény benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.
 • A támogatást igénylőnek legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.
 • A támogatást igénylő támogatás legalább 100%-ára vonatkozó biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles.

Kötelező vállalás

 • Kötelező árbevétel növekedést elérni
 • Kötelező bérköltség növekedést elérni
 • Új munkahelyet teremteni- opcionális

Az elszámolható költségek

 • Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (minimum 25%)
 • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége (maximum 75%)
 • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés (maximum 75%)
 • Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben.
 • Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése (maximum 50%)
 • Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára.
 • A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége.

Az energiahatékonysági-, megújuló energia felhasználást célzó költség elemeket aránya nem haladhatja meg a 20%-ot.

A pályázat elbírálása során a legfontosabb szempontok:

 • A beruházás milyen mértékben járul hozzá a termelési folyamat modernizálásához
 • A beruházással létrehozott új munkahelyek száma és azok fenntartására vállalt időtartam
 • A beruházás által érintett járás elmaradottsága
 • A beruházás milyen arányban igényel szakképzett és felsőfokú végzettségű munkavállalókat A projekt jelentős árbevétel-, vagy hozzáadott érték-növekedési illetve exportnövekedési potenciállal rendelkezik
 • A beruházás következtében új beszállítói kapcsolatok kiépülése
 • A támogatást igénylő a támogatás közvetlen, vagy közvetett eredményeként képes lesz erősíteni magyarországi jelenlétét, valamint a fejlesztés regionális terjeszkedési lehetőséget is magában hordoz
 • A beruházás eredményeként elérhető energia-megtakarítás, növekvő megújuló energia felhasználás
 • A projekt újdonság/innováció tartalma, a tervezett beruházás mennyiben tekinthető innovatívnak
 • Tervezett beruházás milyen mértékben célozza vagy segíti elő az Ipar 4.0 megoldások alkalmazását a támogatást igénylőnél
 • A projekt keretében fejleszteni kívánt tevékenység az Irinyi Terv kiemelt fejlesztendő ágazatba tartozik
VINOP-1.2.1-21 felhívás tervezet - A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

„A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” 

A konstrukció keretében kapott összeget, a kedvezményezett vállalkozás visszatérítendő támogatásként (hitel 0%-os kamattal) kapja. A jól teljesítő vállalkozásoknak lehetőségük van, a kapott „hitel” egy részét vagy annak teljes összegét vissza nem térítendő támogatássá alakítani.

Benyújtás ütemezése:

 1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16.
 2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30.
 3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 – október 15. (kizárólag Szabad Vállalkozási Zónában megvalósított beruházás esetén.)
 4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15. (kizárólag Szabad Vállalkozási Zónában megvalósított beruházás esetén.)

Igényelhető előleg összege: Az igényelt támogatás 100 %-a. 
Megvalósítási helyszín: Budapest területén kívül. 
DE! Támogatható a konvergencia régió, valamint Pest megye bizonyos települései is!

Megvalósítási időszak: 24 hónap 
Igényelhető támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft

Maximális elszámolható költség a 2019. évi statisztikai állományi létszám alapján:

 • 1-9 főig 11 millió forint/fő
 • 10-49 főig 5 millió forint/fő
 • 50-249 főig 3 millió forint/fő

Támogatás intenzitása:

Támogatási jogcím Megvalósítási helyszín mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás
Regionális beruházási támogatás/ Képzési támogatás/ Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás/ Csekély összegű támogatás Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 70% 70% 70%
Közép-Dunántúl, valamint Pest megye azon települései, amelyek szerepelnek a felhívás 1. sz. mellékletében 55% 55% 55%
Nyugat-Dunántúl 45% 45% 45%
Piliscsaba, Pilisjászfalu 40% 40% 40%
Csekély összegű támogatás Pest megye azon települései, amelyek nem szerepelnek a felhívás 1. sz. mellékletében 55% 55% 55%

Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

Választható, önállóan nem támogatható tevékenység (legalább 2):

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, projekt összköltség legfeljebb 70%-áig
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele, legfeljebb 10 millió Ft értékben
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el
 • Projekt-előkészítés, a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el

Ki jogosult pályázni?

Mikro-, kis- és középvállalkozások,

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes üzleti évvel;
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt;
 • utolsó lezárt üzleti év szerinti árbevételük nem haladja meg a projekt összes költségét.
 • a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.
 • gazdálkodási forma szerint: Kft, Rt, Bt, Kkt, Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni cég, egyéni vállalkozó
 • amely saját tőkéje nem negatív és nem csökkent törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close